Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy:

  • to pozaszkolna forma kształcenia osób dorosłych umożliwiająca zdobycie kwalifikacji zawodowej w wybranym przez kandydata zawodzie szkolnictwa branżowego
  • nauka na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest bezpłatna, obejmuje przedmioty zawodowe, w tym język obcy zawodowy, odbywa się w formie zaocznej co dwa tygodnie (w piątki i soboty), w uzasadnionych sytuacjach/ przypadkach może odbywać się co tydzień)
  • czas trwania nauki na kwalifikacyjnym kursie zawodowym zależy od ilości godzin teoretycznych i praktycznych zgodnie z podstawą programową – może trwać od 1 roku do 2 lat
  • nauka na kwalifikacyjnym kursie zawodowym kończy się zaliczeniem ustalonym przez Dyrektora CKU, potwierdzonym zaświadczeniem o ukończeniu kursu
  • zaświadczenie uprawnia do zdawania egzaminu zawodowego