Branżowa szkoła II stopnia

W Branżowej Szkole II Stopnia (BS II) mogą podjąć naukę absolwenci:

  • branżowej szkoły I stopnia (BS I), którzy ukończyli naukę z kwalifikacją niezbędną do uzyskania kolejnej kwalifikacji w danym zawodzie szkolnictwa branżowego, aby uzyskać tytuł zawodowy technika,
  • zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli naukę w tej szkole w roku szkolnym 2012/2013, a wykształcenie w branżowej szkole II stopnia mogą uzupełniać do roku szkolnego 2022/2023,
  • do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia.

 

Przy przyjęciu do szkoły nie jest wymagana opinia o możliwości kontynuowania nauki w szkole dla dorosłych wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

 

Nauka w branżowej szkole II stopnia trwa 2 lata - 4 semestry.

 

Zajęcia odbywają się w formie:

  • stacjonarnej - wieczorowej trzy razy w tygodniu (poniedziałki, wtorki, czwartki od godziny 15.30)
  • zaocznej – co dwa tygodnie (w piątki od godziny 16.00, w soboty od godziny 8.00)

 

Słuchacz Branżowej Szkoły II Stopnia po ukończeniu szkoły:

  • otrzymuje świadectwo, które potwierdza posiadanie wykształcenia średniego branżowego, a po zdaniu egzaminu z kolejnej kwalifikacji zawodowej może otrzymać dyplom z tytułem technika,
  • jako absolwent tej szkoły może przystąpić do egzaminu maturalnego, po zdaniu którego, otrzymuje świadectwo dojrzałości, dające prawo do dalszej nauki na studiach wyższych,
  • jako absolwent tej szkoły może kontynuować naukę w Szkole Policealnej dla Dorosłych.

 

W branżowej szkole II stopnia można uczyć się tylko w tych zawodach szkolnictwa branżowego, które posiadają kwalifikację wspólną dla zawodu zdobytego w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczna nauka zawodu, są prowadzone w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w naszej szkole.

Czas kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Tryb kształcenia: wieczorowo lub zaocznie 

Kwalifikacja:  FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.