Deklaracja dostępności strony Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej, w skład którego wchodzą:

- Szkoła Podstawowa dla Dorosłych.

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

- Szkoła Policealna.

- Branżowa Szkoła II Stopnia.

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej

 

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-03

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • nie zapewniono elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo,
 • nie zapewniono nagrania treści w języku polskim migowym,
 • nie zapewniono informacji w tekście łatwym do czytania.

 

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • publikowane zdjęcia częściowo nie posiadają opisu alternatywnego

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-05
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnościom strony internetowej prosimy o kontakt.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada dyrektor CKU Mariusz Wojciechowski

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 32 248 15 75

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Miasto Ruda Śląska
Adres: ul. Pl. Jana Pawła II 6
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 32 244 90 00 do 10

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/)

 

Dostępność architektoniczna

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej, ul. Orzegowska 25, 41-712 Ruda Śląska


1. Opis dostępności wejścia do budynku

Dla słuchaczy są 2 wejścia:
od boiska (główne) – drzwi otwierane ręcznie, wejście po kilku schodach, nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
przy bramie głównej – otwierane ręcznie, jeden stopień, nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku.

Osoba poruszająca się na wózku może dostać się do budynku przy pomocy osoby asystującej.
Sekretariat oraz Gabinet Dyrektora szkoły znajdują się na parterze, w lewo od wejścia głównego.

W budynku funkcjonuje monitoring.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest 3 kondygnacyjny. Korytarze w budynku są odpowiednio szerokie, zgodne z prawem budowlanym. Do klas i biur administracyjnych znajdujących na piętrach dojście jedynie schodami.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Budynek nie posiada windy ani platformy przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek nie posiada toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi na portierni.
W budynku szkoły nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Osoba z psem asystującym może wejść do budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenia psa asystującego w uprzęż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej
z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.