Czas kształcenia: 1 rok (2 semestry)

Tryb kształcenia: zaocznie (piątek godziny popołudniowe i sobota)

Opłaty: brak (kurs bezpłatny)

Zawód:Technik ekonomista

Kwalifikacja EKA.05 przeznaczona jest szczególnie dla osób, które interesują się prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych oraz gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych. Nabyte umiejętności zawodowe w zakresie kwalifikacji EKA.05. stwarzają szansę zatrudnienia na stanowisku np. pracownika działu kadrowo-płacowego lub księgowego w firmach prowadzących uproszczoną księgowość np. książkę przychodów i rozchodów oraz umożliwiają prowadzenie własnej działalności.

 

Podczas trwanie kursu uczestnik będzie przygotowywany do wykonywania czynności zawodowych związanych z:

 • prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych

 • obsługi programów komputerowych finansowo- księgowych.

 


Centrum Kształceni Ustawicznego przygotowuje absolwentów w zakresie:

 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy

 • sporządzania dokumentacji kadrowej,

 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,

 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,

 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,

 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

 

Dzięki zdobytym kwalifikacjom, absolwent może znaleźć zatrudnienie w m.in.:

 • jednostkach handlowych

 • jednostkach produkcyjnych

 • jednostkach usługowych

 • bankach,

 • urzędach,

 • lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji EKA.05. https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-ekonomista.pdf

 

Po ukończeniu KKZ w zakresie kwalifikacji EKA.05 uczestnik otrzymuje ZAŚWADCZENIE O UKOŃCZENIU KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO, które uprawnia
do przystąpienia do egzaminu zawodowego.

 

Po zdaniu egzaminu zawodowego otrzymuje ‎CERTYFIKAT KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ w zakresie kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

 

Dodatkowo (jeżeli posiada minimum wykształcenie średnie lub średnie branżowe).:

 • po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej, może uzyskać DYPLOM ‎ ZAWODOWY w zawodzie Technik ekonomista

 • po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości, może uzyskać DYPLOM ‎ ZAWODOWY w zawodzie Technik rachunkowości.