Liceum ogólnokształcące dla dorosłych (informacje ogólne oraz potrzebne dokumenty)

Słuchaczem czteroletniego liceum ogólnokształcącego może zostać osoba pełnoletnia oraz niepełnoletnia, która w dniu rozpoczęcia zajęć w tej szkole ukończyła 16 rok życia.
Z tej możliwości mogą skorzystać osoby mające opóźnienie w cyklu kształcenia, spowodowane sytuacją życiową lub zdrowotną, uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuację nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży.

Przy przyjęciu do szkoły nie jest wymagana opinia o możliwości kontynuowania nauki w szkole dla dorosłych wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Zajęcia trwają 8 semestrów. Prowadzone są w formie stacjonarnej i zaocznej. Kandydat w czasie składania podania o przyjęcie do szkoły wybiera formę kształcenia, która bardziej mu odpowiada.

Zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej – wieczorowej odbywają się trzy razy w tygodniu (poniedziałki, wtorki, czwartki) od godziny 15.30

Zajęcia prowadzone w formie zaocznej odbywają się co dwa tygodnie – w piątek od godziny 16 oraz w sobotę od godziny 8.00

Po ukończeniu Liceum dla Dorosłych można przystąpić do egzaminu maturalnego lub kontynuować naukę w Szkole Policealnej dla Dorosłych. Osoba pełnoletnia, w trakcie nauki w liceum, może zdobyć kwalifikacje zawodowe na bezpłatnych Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych (KKZ) w naszej szkole.

 

Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej oraz branżowej szkoły I stopnia będą mogą rozpocząć naukę od klasy II (semestr III) czteroletniego liceum ogólnokształcącego.