Zapraszamy Cię w podróż ku przyszłości, do stworzenia swojego własnego planu działania, indywidualnego pomysłu na życie i pracę zawodową.

 

 

Indywidualny Plan Działania to tworzenie osobistej, indywidualnej wizji kariery. Najlepiej wypełnić go korzystając z zajęć z doradcą zawodowym. Jednakże, jeśli dobrze znasz siebie możesz zrobić to samodzielnie posiłkując się wynikami testów, kwestionariuszy. Na pewno nie uda Ci się wypełnić go jednego dnia, trzeba nad nim pracować systematycznie.
Na razie jest to tylko "tabula rasa" - specjalnie przygotowana, ale pusta, twoim zadaniem jest jej wypełnienie.

Potrzeba przygotowania swojego planu działania pojawia się szczególnie w sytuacjach, kiedy:

 • zadanie jest nowe,
 • zaniechanie działania będzie miało negatywne konsekwencje,
 • zamierzony cel wymaga wykonania wielu czynności i użycia różnych środków,
 • na realizację celu mamy ograniczony czas i środki,
 • w swoim doświadczeniu mamy wiele zaczętych i niezakończonych działań.


Plan zatem sporządzamy wtedy, gdy chcemy lub musimy działać skutecznie, taką sytuacją jest na pewno wybór dalszego kierunku kształcenia.

Indywidualny Plan Działania został podzielony na 5 części:

 • Moje cele,
 • Wiem kim jestem! – znam dokładnie swój osobisty potencjał,
 • Obraz idealnego zawodu,
 • Plan analizy informacji o wybranym zawodzie,
 • Moja wizja kariery.


WERSJA DO DRUKU

Opracowano wg materiałów wykonanych za środki grantu MGPiPS na tworzenie Szkolnych Ośrodków Kariery w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "PIERWSZA PRACA" 

 

 

••• INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA – MOJE CELE•••


Co chcę osiągnąć?

.................................................................................................................. 


Czego chcę uniknąć?

..................................................................................................................


Moje cele:

..................................................................................................................


Działania, które podejmę, aby osiągnąć zaplanowane cele:

..................................................................................................................


Przeszkody, które mogę napotkać:

brak osobistej sieci pomocy

brak zapisywania swoich działań

wycofywanie się

brak wiary we własne siły

niepodejmowanie ryzyka

bierność w planowaniu kariery

..................................................................................................................


Mój aktualny główny cel w rozwoju zawodowym to:

..................................................................................................................

  

••• INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA – WIEM KIM JESTEM•••


Zainteresowania: (krótki opis)

..................................................................................................................


Zdolności i preferencje: (krótki opis)

Co lubię i umiem robić?

..................................................................................................................


Co lubię, lecz nie umiem robić?

..................................................................................................................


Czego na pewno nie lubię robić?

..................................................................................................................


Moja hierarchia wartości:

W swoim życiu chciałbym osiągnąć: (krótki opis)

..................................................................................................................


Moje cechy osobowości:

Cechy, które zaliczam do swoich mocnych stron:

 1. ..........................................................................

 2. ..........................................................................

 3. ..........................................................................

Cechy, które zaliczam do swoich słabości:

 1. ..........................................................................

 2. ..........................................................................

 3. ..........................................................................


••• INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA – OBRAZ IDEALNEGO ZAWODU•••


Zadania i czynności, jakie chciałbym wykonywać:

 1. ..........................................................................

 2. ..........................................................................

 3. ..........................................................................


Oczekiwany rodzaj pracy:

 1. ..........................................................................

 2. ..........................................................................

 3. ..........................................................................


Przedmioty, z jakimi chciałbym pracować:

 1. ..........................................................................

 2. ..........................................................................

 3. ..........................................................................


Otoczenie, w którym chciałbym pracować:

 1. ..........................................................................

 2. ..........................................................................

 3. ..........................................................................


Na pewno nie chciałbym, żeby to był zawód:

 1. ..........................................................................

 2. ..........................................................................

 3. ..........................................................................


Przeciwwskazania zdrowotne jakie posiadam:

 1. ..........................................................................

 2. ..........................................................................

 3. ..........................................................................


Moje propozycje do konkretnych zawodów:

 1. ..........................................................................

 2. ..........................................................................

 3. ..........................................................................


••• INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA – PLAN ANALIZY INFORMACJI O WYBRANYM ZAWODZIE •••


Szczegółowe informacje zdobędę: (od kogo?, gdzie?, kiedy?)

 1. ..........................................................................

 2. ..........................................................................

 3. ..........................................................................


Czasopisma, gazety, wydawnictwa związane z tym fachem to:

 1. ..........................................................................

 2. ..........................................................................

 3. ..........................................................................


Smak pracy w tym zawodzie mogę poznać: (praktyka, staż, wolontariat – gdzie?, kiedy?)

 1. ..........................................................................

 2. ..........................................................................

 3. ..........................................................................


Przyszłość tego zawodu (jego perspektywy) to głównie:

 1. ..........................................................................

 2. ..........................................................................

 3. ..........................................................................


Czy można w tym zawodzie pracować na własny rachunek? (jeśli tak, to opisz, w jaki sposób?)

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

 

••• INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA – MOJA WIZJA KARIERY•••


Chcę zostać:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................
 

..................................................................................................................

 

Aby to uzyskać, muszę zdobyć:

wykształcenie:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................
 

kompetencje:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................
 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

 

i przezwyciężyć bariery:

 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................


Punkty krytyczne realizacji planu:

 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

 

 

 

© 2021 Ośrodek Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej

Przydatne strony www

NAUKA
PRACA
KARIERA
INNE