Komunikatu dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu: