Informacje podstawowe: 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, zdawanym na zakończenie klasy 8 szkoły podstawowej. Każdy uczeń musi do niego przystąpić, by ukończyć szkołę, jednak nie ma określonego minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, co oznacza, że egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej, na podstawie wymagań egzaminacyjnych, tworzonych w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego. Oznacza to, że egzamin ósmoklasisty sprawdza w jakim stopniu uczeń opanował wiadomości i umiejętności, które w tej podstawie są określone.

Podstawa programowa dostępna jest tutaj

Wymagania egzaminacyjne dostępne są tutaj

Egzamin przeprowadzany jest z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  • języka polskiego,
  • matematyki,
  • języka obcego nowożytnego (angielskiego lub francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego, włoskiego).

Zdający może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W Centrum Kształcenia Ustawicznego słuchacze zdają egzamin z języka angielskiego.

 

Termin główny egzaminu:

Młodzież kończąca szkołę przystępuje do egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym. Dla słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego egzaminy odbywają się w maju. W roku szkolnym 2021/2022 egzaminy odbywają się w dniach:

  • język polski 24.05.2022r., godzina 9.00
  • matematyka 25.05.2022r., godzina 9.00
  • język obcy 26.05.2022r., godzina 9.00

 

Termin dodatkowy:

Osoby, które: z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do egzaminu w terminie głównym (z jednego przedmiotu lub w całości) mogą przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym.

Z tego prawa mogą też skorzystać osoby, którym przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

Egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym odbywa się w czerwcu.

Słuchacz, który z przyczyn wymienionych powyżej nie ukończył egzaminu ósmoklasisty powinien niezwłocznie zgłosić się do Sekretariatu w celu dopełnienia formalności związanych z przystąpieniem do egzaminu w terminie dodatkowym.

 

Przebieg egzaminu:

Uczeń lub słuchacz przystępuje do egzaminu z każdego przedmiotu innego dnia:

  • pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut,
  • drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut,
  • trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

 Do czasu egzaminu nie wlicza się czasu na czynności organizacyjne.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Każdy zdający otrzymuje arkusz egzaminacyjny, w którym znajdują się pytania zamknięte (wybiera się jedną odpowiedź z kilku podanych) i pytania otwarte (zdający samodzielnie wypełnia formularz). Osoba zdająca w czasie przeznaczonym na egzamin wypełnia formularz zgodnie ze swoją wiedzą i umiejętnościami.

 

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć tutaj

 

Wyniki egzaminu i zaświadczenia

 W roku szkolnym 2021/2022 zgłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty odbędzie się 1 lipca, natomiast 8 lipca każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

 

SZCZEGÓLNIE UPRAWNIENIA

Egzamin ósmoklasisty w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej i języku regionalnym 

Uczniowie szkół lub oddziałów, w których zajęcia są prowadzone w języku mniejszości ‎narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, rozwiązują zadania ‎z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości ‎etnicznej lub w języku regionalnym. Stosowną deklarację rodzice (prawni opiekunowie) ‎ucznia składają do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.‎

‎Uprawnienia laureatów i finalistów konkursów 

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad  lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

‎Uprawnienia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy), przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań można znaleźć tutaj.