Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Bezpłatny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy*.

A.18. Prowadzenie sprzedaży. 

* matura i średnie wykształcenie NIE są wymagane

DLA KOGO? 

Dla wszystkich osób, które chcą zdobyć lub podwyższyć kwalifikacje z zakresu sprzedwacy, chcą pracowac z branży handlowej lub prowadzic własną działalność w tej dziedzinie. 


WYMAGANIA: ukończone 18 lat oraz minimum gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa (nie wymagane wykształcenie średnie). 

Na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym A.61 słuchacz będzie zdobywał  umiejętności zawodowe z zakresu organizacji i prowadzenia sprzedaży. Głównym zadaniem sprzedwacy jest sprawna, kompetentna i kulturalna obsługa klienta. 


PRACA:

Po  ukończeniu KKZ-tu oraz zdaniu egzaminu absolwent CKU będzie miał kwalifikacje zawodowe A.18. Prowadzeni sprzedaży.

Osoba taka może pracować w różnych miejscach sprzedaży detalicznej i hurtowej. Może też prowadzić własną firmę, w której sama lub po zatrudnieniu pracowników, będziesz wykonywać wszystkie czynności od zaopatrzenia, sprzedaży, do końcowych rozliczeń finansowo-ekonomicznych. Kariera zawodowa może rozwijac się w kierunku awansu na akwizytora hurtowni lub przedstawiciela handlowego producenta w sieci detalicznej, a następnie w hurcie.


KWALIFIKACJE:

Szczegółowe umiejętności zdobywane na Kursie to, między innymi:

>> organizacja sprzedaży,

>> prowadzenie sprzedaży. 

Absolwent Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zakresie kwalifikacji A. 18 Prowadzenie sprzedaży, zdobędzie umiejętności do wykonywania następujących zadań zawodowych, takich jak:

- przyjmowanie i dokumentowanie dostaw towarów;
- dokonywanie ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży;
- przestrzeganie zasad ustalania cen towarów;
- znakowanie towarów przestrzegając zasad ustalonych w punkcie sprzedaży;
- odpowienie prezentowanie towarów;
- kompetentne informowanie klientów o ofercie handlowej;
- prwidłowe wykonywanie czynności związanych z mogazynowaniem towarów;
- obsługa urządzeń technicznych stosowanych na stanowiskach pracy;
- przestrzeganie zasad przygotowania towarów do sprzedaży;
- przeprowadzanie inwentaryzacji towarów;
- stosowanie różnych form i technik sprzedaży; 
- rozpoznawanie potrzeb klientów;
- dokonywanie inkasa nalezności i rozliczeń handlowych;
- wykonywanie czynności związanych z pakowaniem, wydawaniem i odbiorem towarów; 
- stosowanie przepisów prawa dotyczących podtku VAT, praw konsumenta, itp;
- przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji zgodnei z obowiązującymi procedurami. 

 

LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO.

 

System zaoczny

A.18 Prowadzenie sprzedaży

445godz. 

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów.

130 godz. 

 

DOKUMENTACJA POTWIERDZAJĄCA UKOŃCZENIE KURSU.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie wymienionej wyżej kwalifikacji kończy się zaliczeniem.

Osoba, która uzyska zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego z zakresu kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży. Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydaje Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy A.18. Prowadzenie sprzedaży, może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu.

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE.

Egzamin jest organizowany i prowadzony zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Osoba, która przystąpiła do egzaminu zawodowego, zdaje go, jeżeli uzyska z części pisemnej, co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz z części praktycznej, co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny

 

ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE.

Zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

DYPLOM    POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE SPRZEDAWCA [522301]

Warunkiem uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe jest posiadanie:

>> świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie sprzedawca (A.18. Prowadzenie sprzedaży)

>> oraz odpowiedniego poziomu wykształcenia- minimum wykształcenie zasadnicze zawodowe(poziom wykształcenia potwierdza np. świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej).

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. 

 

DALSZE KSZTAŁCENIE 

MOŻLIWOŚĆ UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODZIE TECHNIK  HANDLOWIEC [522305]

Słuchacz Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego, po potwierdzeniu kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży, może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji
A.22. Prowadzenie działalności handlowej oraz uzyskaniu minimum wykształcenia średniego.

MOŻLIWOŚĆ UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODZIE TECHNIK  KSIĘGARSTWA [522306]

 Słuchacz Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego, po potwierdzeniu kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży, może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji
A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz uzyskaniu minimum wykształcenia średniego.

 

.Zapisz się

Prawo autorskie zdjęcia : Samo Trebizan , źródło: http://pl.123rf.com/photo_22889668_dwie-dziewczyny-w-sklepie-ubrania.html

 

 
 
 

Co nas wyróżnia...

Jesteśmy szkołą publiczną.
 Nie pobieramy wpisowego,
 nie pobieramy czesnego. 
KKZ - Kwalifikacyjne Kursy
Zawodowe są bezpłatne. 
Wydajemy bezpłatnie 
zaświadczenia 
do ZUS, MOPS, itp.  
Nie pobieramy opłat 
za egzaminy, 
dodatkowe terminy, 
ani przerwanie nauki. 
Naszym słuchaczom
zapewniamy bezpłatne 
konsulatacje z:
> doradcą zawodowym, 
> psychologiem, 
> pedagogiem.