Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Bezpłatny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy*.

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 

* matura i średnie wykształcenie NIE są wymagane

DLA KOGO? 

Dla wszystkich osób, które chcą zdobyć umiejętności i klasyfikacje zawodowe z zakresu planowania i prowadzenia działaności w różnego typu organizacjach..

Wymagania: ukończone 18 lat oraz minimum gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa (nie wymagane wykształcenie średnie). 

Na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym A. 35 słuchacz będzie zdobywał  umiejętności zawodowe z zakresu:

1. Organizowania działalności gospodarczej i obliczania podatków

2.  Prowadzenia spraw kadrowo-płacowych

3. Sporządzania planów, analiz i sprawozdań

 

PRACA

Po  ukończeniu KKZ-tu oraz zdaniu egzaminu absolwent CKU będzie miał kwalifikacje zawodowe A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji. Wiedza i umięjętności zawodowe zdobyte na KKZ A.35. mogą być wykorzystane w pracy dla różnego typu firm, organizacji oraz do prowadzenia działaności włąasnej. 

 

Szczegółowe umiejętności zdobywane na KKZ A.35. to, między innymi:

 

1. Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków

- stoswanie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów podatkowe w zakresie wykonywanych zadań;

- organizacja współpracy  z kontrahentami i innymi podmiotami;

- stosowanie strategii marketingowych;

- obliczanie podatków;

- sporządznie ewidencji i deklaracji podatkowych;

- korzystanie z programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej i rozliczeń podatkowych.

 

2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

- stosowanie przepisów prawa dotyczące spraw kadrowych, płacowych, emerytalno- -rentowych;

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej rekrutacji, zatrudnienia i przebiegu pracy pracowników;

- oblicznie wynagrodzenia według różnych systemów płac i z tytułu różnych umów;

- sporządzanie m.in. listy płac, deklaracji z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, oraz dokumentów w sprawach emerytalno-rentowych pracowników, a także deklaracji i zeznania podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłacaniem wynagrodzeń;

- korzysta z programów komputerowych do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych.

 

3. Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań

- sporządzanie biznesplanów;

- przygotowywanie informacji o wykonywaniu zadań organizacji niezbędne do analizy ekonomicznej i sprawozdawczości;

-  sporządzanie sprawozdań z wykonania zaplanowanych zadań;

- przygotowywanie, w różnych formach, prezentacji materiałów planistycznych i analitycznych;

- korzystanie z programów komputerowych do obliczeń, analiz i sprawozdań oraz z systemu e-statystyki.

 

LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO.

 

System zaoczny

(A.36) Prowadzenie rachunkowości 

306h

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie
lub grupie zawodów.

182h

 

DOKUMENTACJA POTWIERDZAJĄCA UKOŃCZENIE KURSU.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie wymienionej wyżej kwalifikacji kończy się zaliczeniem.

Osoba, która uzyska zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego z zakresu kwalifikacji A.35.Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji. Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydaje Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy A.35.Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji, może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu.

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE.

Egzamin jest organizowany i prowadzony zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Osoba, która przystąpiła do egzaminu zawodowego, zdaje go, jeżeli uzyska z części pisemnej, co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz z części praktycznej, co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

 

ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE.

Zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

 

DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA [331403]].

Warunkiem uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe jest posiadanie:

>> świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik ekonomista (A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji, A.36. Prowadzenie rachunkowości)

>> oraz odpowiedniego poziomu wykształcenia- minimum wykształcenie średnie  (poziom wykształcenia potwierdza np. świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego).

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

 

 Zapisz się

Prawo autorskie zdjęcia: alexwhite  / 123RF Zdjęcie Seryjne

Co nas wyróżnia...

Jesteśmy szkołą publiczną.
 Nie pobieramy wpisowego,
 nie pobieramy czesnego. 
KKZ - Kwalifikacyjne Kursy
Zawodowe są bezpłatne. 
Wydajemy bezpłatnie 
zaświadczenia 
do ZUS, MOPS, itp.  
Nie pobieramy opłat 
za egzaminy, 
dodatkowe terminy, 
ani przerwanie nauki. 
Naszym słuchaczom
zapewniamy bezpłatne 
konsulatacje z:
> doradcą zawodowym, 
> psychologiem, 
> pedagogiem.