Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Bezpłatny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy*.

A.36. Prowadzenie rachunkowości. 

* matura i średnie wykształcenie NIE są wymagane

 

DLA KOGO? 

Dla wszystkich osób, które chcą zdobyć umiejętności i klasyfikacje zawodowe z zakresu prowadzenia rachunkowości.

Wymagania: ukończone 18 lat oraz minimum gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa (nie wymagane wykształcenie średnie). 

Na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym A. 36. słuchacz będzie zdobywał  umiejętności zawodowe z zakresu:

1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych.

2. Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji.

3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej.

 

PRACA

 Po  ukończeniu KKZ-tu oraz zdaniu egzaminu absolwent CKU będzie miał kwalifikacje zawodowe A.36. Prowadzenie rachunkowości. Osoba taka może szukać pracy, m.in.  w prywatnych i państwowych firmach, organizacjach uzyteczności publicznej, biurach rachunkowych lub prowadzić działalność własną. 

 

Szczegółowe umiejętności zdobywane na Kursie to, między innymi:

>> sporządznie i kontrola dowodów księgowych oraz kwalifikacja ich do księgowania;

>> klasyfikacja aktyw i pasyw;

>> wycena aktyw i pasyww ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy;

>> identyfikacja kategorii wynikowych;

>> otwieranie i zamyknie księg rachunkowych;

>> ewidencjoowanie operacji bilansowych i wynikowych na kontach syntetycznych i analitycznych w różnych jednostkach;

>> rrozliczanie kosztów działalności organizacji;

>> planowanie amortyzacji środków trwałych i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych;

>> ustalanie wyników finansowy metodą statystyczną i metodą księgową;

>> poprawianie błędów w dowodach księgowych i księgach rachunkowych;

>> sporządzanie zestawień obrotów i sald;

>> znajomość i stosowanie oprogramowania finansowo-księgowe;

>> prowadzenie i rozliczanie inwentryzacji zgodnie z przyjętym prawem i zasadami; 

>> sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych;

>> wykonywanie analizy finansowej;

>> ocena sytuacji majątkowej i finansowej organizacji.

Cały zakres umiejętności zawodowych mozna przeczytać >> tutaj 

 

Absolwent Kwalifikacyjnego Kursu  Zawodowego w zakresie kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowości, zdobędzie umiejętności do wykonywania następujących zadań zawodowych:

>> Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych

>>  Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji

>> Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej

 

LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO.

 

System zaoczny

(A.36) Prowadzenie rachunkowości 

336h

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie
lub grupie zawodów.

182h

 

DOKUMENTACJA POTWIERDZAJĄCA UKOŃCZENIE KURSU.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie wymienionej wyżej kwalifikacji kończy się zaliczeniem.

Osoba, która uzyska zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego z zakresu kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowości. Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydaje Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy A.36. Prowadzenie rachunkowości, może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu.

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE.

Egzamin jest organizowany i prowadzony zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Osoba, która przystąpiła do egzaminu zawodowego, zdaje go, jeżeli uzyska z części pisemnej, co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz z części praktycznej, co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

 

ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE.

Zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

 

DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA [331403]].

Warunkiem uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe jest posiadanie:

>> świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik ekonomista (A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji, A.36. Prowadzenie rachunkowości)

>> oraz odpowiedniego poziomu wykształcenia- minimum wykształcenie średnie  (poziom wykształcenia potwierdza np. świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego).

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

 

MOŻLIWOŚĆ UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI [431103]

 

Słuchacz Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego, po potwierdzeniu kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowości, może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

 

 Zapisz się

* autor obrazka: frugo, źródło: http://pl.123rf.com

 
 
 
 
 

Co nas wyróżnia...

Jesteśmy szkołą publiczną.
 Nie pobieramy wpisowego,
 nie pobieramy czesnego. 
KKZ - Kwalifikacyjne Kursy
Zawodowe są bezpłatne. 
Wydajemy bezpłatnie 
zaświadczenia 
do ZUS, MOPS, itp.  
Nie pobieramy opłat 
za egzaminy, 
dodatkowe terminy, 
ani przerwanie nauki. 
Naszym słuchaczom
zapewniamy bezpłatne 
konsulatacje z:
> doradcą zawodowym, 
> psychologiem, 
> pedagogiem.