Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Bezpłatny
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy*.

Z.4.  Świadczenie usług opiekuńczych
osobie chorej i niesamodzielnej
(w zawodzie Opiekun medyczny)

* matura i średnie wykształcenie NIE są wymagane

Dla kogo jest kurs? 

Dla wszystkich osób, które chcą uzyskać kwalifikacje do pracy polegające na opiece nad drugim człowiekiem indywidualnie, w szpitalach lub placówkach opiekuńczych. 

 

Wymagania: ukończone 18 lat oraz minimum gimnazjum
lub 8-letnia szkoła podstawowa (nie wymagane wykształcenie średnie)
.


Absolwent Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zakresie kwalifikacji Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, zdobędzie umiejętności do wykonywania następujących zadań zawodowych:

> Rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej

> Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

> Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych nad osobą chorą i niesamodzielną

 

A.      MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO:

 

 

System zaoczny*

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

 

260 godz.

Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

208 godz.

 

DOKUMENTACJA POTWIERDZAJĄCA UKOŃCZENIE KURSU:

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie wymienionej wyżej kwalifikacji kończy się zaliczeniem.

Osoba, która uzyska zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego z zakresu kwalifikacji Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydaje Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu.

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Egzamin jest organizowany i prowadzony zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Osoba, która przystąpiła do egzaminu zawodowego, zdaje go, jeżeli uzyska z części pisemnej, co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz z części praktycznej, co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

 

ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

 

DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY [532102]

Warunkiem uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe jest posiadanie:

> świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie opiekun medyczny (Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej).

> oraz odpowiedniego poziomu wykształcenia- minimum wykształcenie zasadnicze zawodowe(poziom wykształcenia potwierdza np. świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej).

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

 

 Zapisz się

 
 

Co nas wyróżnia...

Jesteśmy szkołą publiczną.
 Nie pobieramy wpisowego,
 nie pobieramy czesnego. 
KKZ - Kwalifikacyjne Kursy
Zawodowe są bezpłatne. 
Wydajemy bezpłatnie 
zaświadczenia 
do ZUS, MOPS, itp.  
Nie pobieramy opłat 
za egzaminy, 
dodatkowe terminy, 
ani przerwanie nauki. 
Naszym słuchaczom
zapewniamy bezpłatne 
konsulatacje z:
> doradcą zawodowym, 
> psychologiem, 
> pedagogiem.