Regulamin

 

OŚRODKA DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 

ul.ORZEGOWSKA 25

tel. 032 / 248-15-75

 

§ 1

Głównym celem działalności Ośrodka Doradztwa Zawodowego jest pomoc uczniom, słuchaczom w planowaniu rozwoju edukacyjno - zawodowego zgodnego z osobistym potencjałem i potrzebami rynku pracy.

 

§ 2

Podstawowymi formami pracy zespołu ODZ są:

1. Praca indywidualna z klientem (uczniem, słuchaczem).

2. Praca grupowa (warsztatowa).

 

§ 3 

Do głównych zadań zespołu ODZ należy:

Udzielanie indywidualnych porad edukacyjno - zawodowych młodzieży ze szkół w Rudzie Śląskiej, w tym młodzieży dorosłej
(słuchacze CKU, pełnoletni absolwenci gimnazjów).

Prowadzenie zajęć grupowych w formie warsztatów.

Gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych.

Wzbogacanie warsztatu pracy ODZ o nowe materiały dydaktyczne związane z planowaniem kariery szkolno - zawodowej.

Aktualizacja strony internetowej ODZ.

 

§ 4 

Z Ośrodka Doradztwa Zawodowego mogą korzystać:

Słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Młodzież klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ze szkół
w Rudzie Śląskiej umówiona na zajęcia warsztatowe lub konsultacje indywidualne.

Nauczyciele CKU oraz nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy ze szkół w Rudzie Śląskiej, rodzice uczniów, słuchaczy chcący uzyskać wsparcie merytoryczne w zakresie doradztwa edukacyjno
– zawodowego od specjalistów ODZ.

 

§ 5 

Ośrodek Doradztwa Zawodowego jest czynny 5 dni w tygodniu
(godziny pracy zespołu ODZ według harmonogramu pracy).

 

§ 6 

Osoby odwiedzające ODZ mają prawo korzystać z dostępnej bazy informacyjno – dydaktycznej oraz materiałów informacyjno
– edukacyjnych, które Ośrodek udostępnia.

 

§ 7 

Na komputerach w sali do zajęć grupowych nie wolno instalować oprogramowania przyniesionego z zewnątrz oraz komunikatorów internetowych.

 

§ 8 

W czasie pobytu w Ośrodku należy zachować spokój, ład i porządek.

 

§ 9 

Za klasę / grupę młodzieży przyjeżdżającej na zajęcia do ODZ podczas przerw odpowiada opiekun (przerwy są planowane podczas zajęć).

 

§ 10 

Na teren Ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia barw klubowych typu: koszulki, smycze i inne emblematy.

 

§ 11 

Bez zgody osoby prowadzącej zajęcia grupowe nie wolno wchodzić do sali oraz nie wolno włączać i wyłączać żadnych urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu.

 

§ 12 

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu, sprawca zdarzenia zobowiązany jest do poniesienia kosztów naprawy lub odkupienia sprzętu.

 

§ 13 

Wydruk jakichkolwiek dokumentów możliwy jest tylko i wyłącznie
za zgodą osoby z zespołu Ośrodka.

 

§ 14 

Z Ośrodka nie można wynosić na zewnątrz oraz wypożyczać materiałów informacyjno – edukacyjnych.

 

§ 15 

Na zajęciach grupowych ze specjalistą z Ośrodka obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz jakiegokolwiek sprzętu elektronicznego (telefony komórkowe muszą być wyciszone !!!).

 

§ 16 

W sali ze sprzętem i materiałami informacyjno – edukacyjnymi obowiązuje zakaz spożywania żywności oraz picia napojów (do tego wyznaczone
są przerwy).

 

§ 17 

Na konsultacje indywidualne ze specjalistami z Ośrodka można umawiać się osobiście lub telefonicznie (pod nr tel. 32 248 – 15 – 75, wewn. 32) oraz w formie elektronicznej przez wysłanie e – maila (odz.rudaslaska@gmail.com).

 

§ 18 

Na zajęcia grupowe w przypadku klas umawiają telefonicznie wychowawcy, opiekunowie klas, pedagodzy i psycholodzy szkolni.

 

§ 19 

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z Ośrodka Doradztwa Zawodowego
w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

 

 

 

 

 

            

 

© 2020 Ośrodek Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej

Przydatne strony www

NAUKA
PRACA
KARIERA
INNE